2015-10-30

Counter tiuningas

Na va, nepraėjo nei metai ir "klientui" prireikė patobulinimų. Ir iš tiesų, pradinė mintis, kad paleidinėti ir stabdyti skaitliuką su nuotoliniu pulteliu buvo nebloga, bet tik tol kol realiai nepradedi tai naudoti. Kaip ir kiekvienas gaminys apsišlifuoja ir pasimato nepatogumai tik jį pradėjus intensyviai naudoti.

Čia gi tas pat. Pakabinus monitorių į vietą


pultelis pradėjo nebeveikti nuo palangės (kaip paaiškėjo vėliai tereikėjo pakeisti bateriją). Reikėjo atsistoti tiesiai prieš monitorių ir iš ten paleisti. Taip pultelis prarado savo nuolatinę vietą. Kažas įsideda į kišenę, kažkas deda ant lankų laikiklio(nukrenta). Žodžiu sprendimas - pririšti :)Sekantis įkyrus dalykas pasirodė, tai kaskart įjungus nustatinėti. Nors tų parametrų viso labo tik keturi, bet juk galima ir jų išvengti. Taigi po įjungimo defaultiniai parametrai dabar iškart pakraurnami ir belieka sulaukti START komados. Ir dar. dėl to jog treniruotės vyksta žymiai dažniau nei varžybos defaultinis serijų skaičius dabar 99.

Taip kur kas geriau! Po kurio laiko užkniso vis siekti to pririšto pultelio, taigi pasiūliau ir visai  teigiamai buvo sutikta mintis mechaniniams mygtukams:


Man čia pasitaikė kaip tik gera proga pasiaiškinti su GPIO portais. Papildomai prie viso to teko susiinstaliuoti python-dev headerius debianui, parsitempti RPi.GPIO ARMui iš https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO, ir susiinstaliavus (unzip RPi*; cd RPi*; python setup.py install) pridevelopint funkcionalumą. Beje headeriai nenorėjo lyst kol nepraleidau apt-get update. Matyt pasikeitė keliai, versija... Taigi teko šitam bananui laikinai ir internetą duot :

Kadangi po pradinio varianto buvo dar kaikas pakeista, įmesiu pilną kodą:
 #!/usr/bin/python 
 #import Tkinter as tk 
 from Tkinter import * 
 from time import sleep 
 import os 
 #gpio part 
 import RPi.GPIO as GPIO 
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 GPIO.setup(18, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
 GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
 def ck_stop_button(): 
   if (GPIO.input(18) == GPIO.LOW): stop() 
   root.after(10,ck_stop_button) 
 def ck_start_button(): 
   if (GPIO.input(23) == GPIO.LOW): start() 
   root.after(10,ck_start_button) 
 #gpio part end 
 def togglepauseplay(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -G') 
 def mforward(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -k 10') 
 def mrewind(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -k -10') 
 def mstop(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -s') 
 def mplay(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -p') 
 def mnext(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -f') 
 def mprev(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -r') 
 def decrease(): 
   global job, curtim 
   tim.configure(text=curtim, fg="#00ff00") 
   if curtim>=0: 
      curtim=curtim-1 
      job=root.after(1000, decrease) 
   else: 
      stop() 
 def start(e=None): 
   global job, var, curtim, timval, curind, indval, curser, serval 
   if var==5 and job==0: 
        curtim=timval 
        os.popen('/root/c/start') 
        decrease() 
 def stop(e=None): 
   global job, timval, curind, curser, serval, indval 
   if job!=0: 
      tim.configure(fg="#ff0000") 
      root.after_cancel(job) 
      job=0 
      os.popen('/root/c/stop &') 
      sleep(5) 
      if (curind==indval and curser==serval): 
        power() 
        return 0 
      nextind() 
      tim.configure(text=timval) 
 def power(e=None): 
   global modval, indval, serval, timval, var, job, w 
   if job==0: 
      job=0 
      var=0 
      modval="Train" 
      indval=0 
      serval=0 
      timval=0 
      mod.place(x=0, y=0) 
      ser.place(x=w/3, y=0) 
      ind.place(x=w/3*2, y=0) 
      mod.configure(text="Mode", fg="gray15") 
      ind.configure(text="Index", fg="gray15") 
      ser.configure(text="Series", fg="gray15") 
      tim.configure(text="Time", fg="gray15") 
 def n(i): 
   global var, modval, indval, serval, timval 
   if var==1: 
      modval=("Train","Comp")[i==0] 
      mod.configure(text=modval) 
   if var==3: 
      indval=i 
      if indval==0: indval=1 
      ind.configure(text=indval) 
   if var==2: 
      serval=serval*10+i 
      if serval==0: serval=1 
      if serval>=99: serval=99 
      ser.configure(text=serval) 
   if var==4: 
      timval=timval*10+i 
      if timval==0: timval=1 
      if timval>=300: timval=300 
      tim.configure(text=timval) 
 def ok(e=None): 
   global var, modval, indval, serval, timval, curind, curser, w 
   if var<5: 
      var=var+1 
      if var==1: 
        mod.configure(fg="yellow") 
      if var==2: 
        if modval=="Train" or modval=="Comp": mod.configure(fg="gray50") 
        else: mod.configure(fg="gray15") 
        ser.configure(fg="yellow") 
      if var==3: 
        if serval>0 and serval<100: ser.configure(fg="gray50") 
        else: ser.configure(fg="gray15") 
        ind.configure(fg="yellow") 
      if var==4: 
        if indval>0 and indval<10: ind.configure(fg="gray50") 
        else: ind.configure(fg="gray15") 
        tim.configure(fg="yellow") 
      if var==5: 
        if modval=="": modval="Train" 
        if indval==0: indval=1 
        if serval==0: serval=99 
        if timval==0: timval=90 
        if modval=="Train": os.popen('touch /root/c/mp3_play') 
        else: os.popen('rm -rf /root/c/mp3_play') 
         curind=1 
        curser=1 
        curtime=timval 
        modval="" 
        ser.place(x=0, y=0) 
        ind.place(x=w/2, y=0) 
        updinfo() 
 def reset(e=None): 
   global var, modval, indval, serval, timval 
   if var==1: modval=""; mod.configure(text="Mode") 
   if var==3: indval=0; ind.configure(text="Index") 
   if var==2: serval=0; ser.configure(text="Series") 
   if var==4: timval=0; tim.configure(text="Time") 
 def prevind(e=None): 
   global job, curind, indval, curser 
   if job==0: 
      if curind>1: 
        curind=curind-1 
      else: 
        if curser>1: 
           curser=curser-1 
           curind=indval 
      updinfo() 
 def nextind(e=None): 
   global job, curind, indval, curser, serval 
   if job==0: 
      if curind<indval: 
        curind=curind+1 
      else: 
        if curser<serval: 
           curser=curser+1 
           curind=1 
      updinfo() 
 def updinfo(e=None): 
   indname=['-','A','B','C','D','E','F','G','H','I'] 
   global curind, indval, curser, serval, modval, timval 
   #ind.configure(fg="gray50", text="I: "+indname[curind]) 
   #ser.configure(fg="gray50", text="S: "+str(curser)+"/"+str(serval)) 
   ind.configure(fg="#ffffff", text=indname[curind]) 
   ser.configure(fg="#ffffff", text=str(curser)) 
   mod.configure(fg="gray50", text=modval) 
   tim.configure(fg="#ff0000", text=timval) 
 var=10 
 val=0 
 modval="" 
 indval=0 
 serval=0 
 timval=0 
 job=0 
 k="b" 
 root=Tk() 
 w=root.winfo_screenwidth() 
 h=root.winfo_screenheight() 
 if k=="b": 
   root.bind('o', prevind) 
   root.bind('p', nextind) 
   root.bind('<F9>', power) 
   root.bind('e', ok) 
   root.bind('q', reset) 
   root.bind('u', start) 
   root.bind('y', stop) 
   root.bind('w', lambda e: n(0)) 
   root.bind('3', lambda e: n(1)) 
   root.bind('7', lambda e: n(2)) 
   root.bind('1', lambda e: n(3)) 
   root.bind('<Tab>', lambda e: n(4)) 
   root.bind('4', lambda e: n(5)) 
   root.bind('5', lambda e: n(6)) 
   root.bind('-', lambda e: n(7)) 
   root.bind('=', lambda e: n(8)) 
   root.bind('9', lambda e: n(9)) 
   root.bind('t', togglepauseplay) 
   #root.bind(']', mplay) 
   #root.bind('[', mstop) 
   ##root.bind('o', mrewind) 
   ##root.bind('p', mforward) 
   #root.bind('a', gtournament) 
   #root.bind('s', gtraining) 
   #root.bind('p', mnext) 
   #root.bind('o', mprev) 
 else: 
   #w=640; h=480 
   root.bind('o', prevind) 
   root.bind('p', nextind) 
   root.bind('<Escape>', power) 
   root.bind('<Return>', ok) 
   root.bind('<BackSpace>', reset) 
   root.bind('<F1>', start) 
   root.bind('<space>', stop) 
   root.bind('0', lambda e: n(0)) 
   root.bind('1', lambda e: n(1)) 
   root.bind('2', lambda e: n(2)) 
   root.bind('3', lambda e: n(3)) 
   root.bind('4', lambda e: n(4)) 
   root.bind('5', lambda e: n(5)) 
   root.bind('6', lambda e: n(6)) 
   root.bind('7', lambda e: n(7)) 
   root.bind('8', lambda e: n(8)) 
   root.bind('9', lambda e: n(9)) 
 if (1.0*w/h)<1.5: ftim=h/5*3 
 else: ftim=h/8*6 
 ytim=(h/2)-(ftim/2) 
 finfo=h/7 
 root.wm_title("Counter 4 STRELE.LT") 
 root.configure(bg='black') 
 root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w, h, 0, 0)) 
 tim=Label(root, text="Time", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -ftim, 'bold')) 
 mod=Label(root, text="Mode", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo)) 
 ind=Label(root, text="Index", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo)) 
 ser=Label(root, text="Series", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo)) 
 tim.place(x=0, y=ytim) 
 mod.place(x=0, y=0) 
 ser.place(x=w/3, y=0) 
 ind.place(x=w/3*2, y=0)

 # Disable powersaving
 os.popen('xset s off')
 os.popen('xset -dpms')
 os.popen('xset s noblank')

 #Autostart 
 power() 
 ok() 
 ok() 
 ok() 
 ok() 
 ok() 
 #start() 
 #gpio buttons check 
 root.after(10,ck_stop_button) 
 root.after(10,ck_start_button) 
 #gpio buttons check end 
 root.mainloop() Kadangi naudoju Banana Pi, o ne Raspbery Pi, gpio pinoutas šiek tiek skiriasi, todėl kad daug negalvot ir neskaityt dokumentacijos kalnų, porai mygtukų pinus radau taip: Prijungiau laidą prie GND pino, o poto prilietęs prie betkurio kito prasukdavau šitą kodą:
 #!/usr/bin/python 
 import RPi.GPIO as GPIO 
 GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 GPIO.setup(16, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
 for i in range (0, 24): 
   GPIO.setup(i, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
 for i in range (0, 24): 
   if (GPIO.input(i) == GPIO.LOW): 
      print "%s YESSS" % i 


Tada atjungęs prasukdavau kodą darsyk. Taip rasdavau skirtumą kuriuose pinuose krinta frontas. Galiausiai radau pasirinkau kombinaciją kur abipus GND yra kažkoks IO. Mano atveju pinai P12, P14 ir P16:


kur P12 atitinka IO18, o P16 - IO23.
Nežinau kodėl visur dokumentacijoj rodo, jog tai IO1 ir IO4, bet man mano skriptukas parodė ką kitą:


Taigi ant IO 18 pakabinau STOP mygtuką, o ant 23 START. Sumoje trys laidukai ir 12 eilučių kodo:
Visa kita liko po senovei:
Turbūt neveltui atsiranda tokie posakiai "bėda po vieną nevaikšto", "kur trunka ten plyšta", "žingsnis pirmyn, du atgal" ir t.t. Programuotojai pasiskolino Enšteino formule E=mc^2 ir pritaikė sau - Errors=more code^2. Taigi, kuo daugiau kodo tuo daugiau bėdų. Nors mano atveju gal šitas ir nelabai tiktų. Žodžiu, kai padarėm valdymą mygtukais per GPIO ir nebespaudinėjam distancinio, tas mūsų "bananas" pradėjo galvot kad jo niekas nebečiupinėja ir liūdnas po dešimties minučių nueidavo miegot. Nežinau kodėl, bet pažadint jį būvo galima tik nutraukus maitinimą. Šiek tiek pabrausinus radau sprendimą nes ne vienas entuziastas su tuo jau susidūrė ir maloniai pasidalino webe (http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=13990). Kadangi čia gerokai apkarpyta distribucija ir .xinitrc nesuveikė (nors turėjo) lengviausia pasirodė paleisti iš counter.py nes reik nustatymus sukišt jau startavusiai X sesijai:
 # Disable powersaving
 os.popen('xset s off')
 os.popen('xset -dpms')
 os.popen('xset s noblank') 

Kaip pagalvoji anoks čia stebuklas, tereikia mokėt šiek tiek programuot, truputį sysadmino žinių, networko pagrindų, geros/naudingos idėjos ir gabumų pamatyt sprendimo kelią apjungiant į vienumą komponentus iš skirtingų sferų.

Čia aš šiaip pamoralizavau, nes vakar gavau repliką daugmaž tokią:
- Ble jūs AjTyšnikai, nieko neveikiat ir tūkstančius gaunat! Už tokias babkes ir aš galėčiau dirbt tokį darbą. Svarbu ką nors protingo pasakyt kai paklausia... na ką nors krūčiau negu tiesiog: 'Spausk ENTER'. Tarkim... 'C6' spausk!... ir viskas, atrodai kietas, babkes gauni...

Net kažkuriuo momentu pasijutau kaltu!! Jofana...!

Nepasiūliau, tik namo parėjus dašilo, reikėjo pasakyt: "taigi va, kaip tik laisva vieta bus po savaitės, gali eit į mano poziciją. Bus proga pasakyt ar pašoliuot kaip arkliui c6-d8 arba c6-e7... spausk... varyk..."

Na ir velniop... Eina jie šikt... Neskaitau, kad jie nedirba, bet bent jau krintančią atsakomybę tegu palygina... Suerzino...

2015-08-30

Pencininkas ir balvonas

   Oi kaip seniai nerašiau. Gal dėl to, kad vaikai užaugo ir nebėra iš ko pasijuokt? Nors kartais nutinka koks vienas kitas juokelils. Neseniai buvom atostogaut Ventspilyje. Pasistatėm palapinę, pabuvom pajūry. Kažkurią dieną nušlepsėjom iki parduotuvės. Stovėjimo aikštelė išgrysta tokiom plytelėm ir vietos invalidams ne nudažytos kaip pas mus, bet taip labai gražiai išdėliotos tomis pačiomis tik kitos spalvos plytelėmis. Dainai pirmoji pamatė tą ženklą ir sako:
   - Ei, žiūrėkit, koks gražus pensininkas!
   - Kur?
   - Na va, ten! Ant žemės guli!

   O apie balvoną tai čia vakar ir vėl gi Daina išsireiškė. Lina kažką skaitė internete, o aš eidamas pro šalį viana akimi užkliuvau už pavadinimo "Vilnius be 'balvonų'". Ten kažkas apie tas statulas kurios buvo ant žalio tilto. Garsiai perskaičiau, sakau:
   - ale rimtai, koks įdomus tas žodis 'balvonai'...
Tada Daina:
   - Koks įdomus? Taigi pats tą žodį vardojai dažnai. Girdėjau ankščiau!
   - Na, - sakau, - gal ir vartojau, bet tikrai ne dažnai. Nors apskritai nepamenu, kada aš taip sakiau?
   - Na tu sakiai gi, kai numiršta žmogus jis tada buna balvonas.
Na aišku skaniai pasijuokėm, o Daina turėjo omeny žodį "lavonas".

2015-01-10

Counter 4 strele.lt


   Atsirado daug maž realus poreikis įsigyti RaspberryPI, o tiksliau sakant BananaPI, kuris yra šiek tiek daugiau "prodvinutas". Daugiau RAM`o, 2 corai, integruotas IR ir panašiai. Kolegos lankininkai užsiminė apie skaitliuką kuris visai praverstų mūsų klube, Mūsų klubas nėra toks labai apsisprendęs todėl šaudo su tuo ką turi. Yra taip vadinamų žemdirbių (longbow), yra olimpinių, nemažai ir dviratininkų (compound). Vienas kitas atsiranda ir su istoriniais lankais. Visa bėda tame, kad žemdirbiai savo strėles iššaudo vos ne per 30 sekundžių, tuo tarpu kaip dviratininkai buna iššovę dar tik savo pirmąją. Kai dauguma baigia visi einam išsitraukt strėlių. Taigi arba vieni arba kiti būna nuskriausti. O kai ateina varžybos, dažniausiai dviratukininkai jaušia diskomfortą, nęs per treniruotes jiems retai kada tenka paleisti į strėlių seriją. Po pirmo roundo visi jaučiasi gerokai paplušėję. Kas galiausiai įtakoja ir rezultatus.
   Taigi nusprendėm, kad mums neprošalį būtų nepriklausomas arbitras, kuris reguliuotų laiką. Bandėm ieškot internete, bet kainos nežmoniškos, o ir funkcionalumas toks abejotinas. Tada kažkaip sušvietė jog galima pasigamint patiem. Apgalvojau Arduino panaudojimo galimybes, eilinio PC, bet galiausiai apsistojau prie RaspberriPI. Tai bene paprasčiausia programavimo terpė, o taip pat ir galimybių pasirinkimas. Na kaina gal ir didoka gaunasi, bet žvelgiant į ateitį, tą patį įrenginį galima panaudoti ir kitiems tikslams. Taigi BananaPI iš aliexpress.com kainavo 43$, kabelis iš HDMI į VGA 6$, kortelė 4Gb 9$, dėžutė bananui beveik 8$, monitorių turėjau seną praktiškai nenaudojamą žinoma kažkiek irgi reiktų įvertinti. Alio.lt šiuo metu galima rasti tokį apie 100Lt. (oi dabar jau eurai :) taigi apie 30E.

   Kaip ir visada prasideda apetitas atsiranda nevalgant. Vien skaitliuko nepakanka, reikia ir garsinio signalo. Atsirado ir indeksų poreikis. Čia tam atvejui jei visi šauliai netelpa į salę ir šaudo pakaitomis. Poto kad nebūtų nuobodu prireikė muzikos. Poto sumastėm jog muzika treniruočių metu muzika turi groti visada, o per varžybas tik tuomet kai einam susirinkti strėlių. Aišku per varžybas būtų gerai matyti ir kelintą seriją jau sušaudėm. Bijau kad dar teks padirbėt  prie indeksų nes per varšybas jie kaitaliojami, kad kuo labiau suvienodinti šaulių sąlygas.  Šauliai keičiasi taikiniais tarp roundų (šitą taip pat reiks "pridevelopint", o taip pat keičiasi ir eiliškumu tarp serijų. Jei šaudoma 2 indeksais tai eiliškumas būna tiks: 
1. A šauliai paleidžia seriją iš 5 strėlių.
2. Tada B šauliai paleidžia seriją iš 5 strėlių.
3. Einam skaičiuot taškų ir susirinkt strėlių.
4. Dabar jau šauna B šauliai savo seriją
5. Ir tik poto A šauliai.
6. Vėl sisi susirenkam savo šmutkes
7. Dabar viskas iš pradžių A
8. Poto B
9. skaičiuojam
10. B
11. ir vėl A
12. Skaičiuojam ir baigiam roundą.

13. Pradedam II roundą. Taigi dabar šauna B indexsai, beto keičiasi taikiniais. Tie kas šovė į viršų šauna į apačią ir atvirkščiai.
14. Ir t.t.

Taigi algoritmas toks komplikuotas. O kai atsiranda 3 indeksai - visai įdomu :D

   Na gana čia apie šitą ritualą. Norėjau parodytį patį tvarinį. Instaliavau Bananian distribuciją. papildomai sudėjau garso ALSA draiverius (vėliau gal aprašysiu detaliau), python su visokiais pribambasais, ir X windows, kad būt gražiau. Beto išjungiau networką nes jis kaip ir nereikalingas bus, o be to dhcp labai jau ilgai ne timeout`ina. Valdymą pasirinkau per IR nes klaviatūra gal ir lankstesnis, bet tuo patčiu bus per sudėtingas dalykas vartotojui. Taigi paėmiau pigų pultelį (vienas šaulys paaukojo :))   Kaip nekeista, bet labiausiai prasikankinau su built-in IR draiveriu (sunxi-ir) kurio key-mapingnas taip pat įhardkodintas į kernelį. taigi teko iškreiptu būdu mapinti klavišus kurie visiškai neatitiko to kas pavaizduota pultelyje. Čia didžiausias pagalbininkas buvo evtest toolsas, kurias labai gražiai pasako ką ten maigai ant pulto :) Nes tokių klavišy kaip F9 ar Control praktiškai nepamatysi konsolėje.
   Taigi papildomai teko pakeist keletą config failų:
/etc/rc.local
/etc/alsa.conf
/etc/network/interfaces

   Viską rašiau pythonu, nes kaip tik dabar kartais tenka jį pamaigyt, tai nusprendžiau, kad čia bus nebloga praktika. Poto, kai sumastėm, kad reikia muzikos, patingėjau krauti python`o bibliotekas todėl panaudojaum "mocp" ("music on console" ar kažkas panašaus), o garso valdymui taip pat naudojau "amixer" consolinę utėlę. Taigi startui ir stopui parašiau pora ksh scriptukų.

#config
volmin=40
volnorm=80
volmax=100
dir=/mnt
delay=0 # cia jei chebra uzsimanys kazkiek tylos pries alarma
wf=/root/c

fadeout () {
 i=$volnorm
 while [ $i -ge $volmin ]
 do
 let $((i--))
 amixer set 'Master' ${i}%>/dev/null 2>&1
 sleep 0.01
 done
}

fadein () {
 i=$volmin
 while [ $i -le $volnorm ]
 do
 let $((i++))
 amixer set 'Master' ${i}%>/dev/null 2>&1
 sleep 0.01
 done
}

#start
#!/usr/bin/ksh
. /root/c/config
[ -f $wf/mp3_found ] && fadeout && mocp -M $wf/.moc1 -P
sleep 0.2
sleep $delay
amixer set 'Master' ${volmax}% >/dev/null 2>&1

mocp -M $wf/.moc2 -l $wf/w/start.mp3 >/dev/null 2>&1
sleep 1
mocp -M $wf/.moc2 -l $wf/w/start.mp3 >/dev/null 2>&1
sleep 1
amixer set 'Master' ${volmin}% >/dev/null 2>&1

[ -f $wf/mp3_found ] && [ -f $wf/mp3_play ] && mocp -M $wf/.moc1 -U && fadein &

#stop
#!/usr/bin/ksh 
. /root/c/config

[ -f $wf/mp3_found ] && mocp -M $wf/.moc1 -P
sleep 0.2
amixer set 'Master' ${volmax}% >/dev/null 2>&1
mocp -M $wf/.moc2 -l $wf/w/stop.mp3 >/dev/null 2>&1
sleep 3
amixer set 'Master' ${volmin}% >/dev/null 2>&1

[ -f $wf/mp3_found ] && mocp -M $wf/.moc1 -U && fadein
na ir pats counter.py
#!/usr/bin/python
#import Tkinter as tk
from Tkinter import *
from time import sleep
import os
def togglepauseplay(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -G')
def mforward(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -k 10')
def mrewind(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -k -10')
def mstop(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -s')
def mplay(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -p')
def mnext(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -f')
def mprev(e=None): os.popen('mocp -M /root/c/.moc1 -r')
def decrease():
 global job, curtim
 tim.configure(text=curtim)
 if curtim>=0:
  curtim=curtim-1
  job=root.after(1000, decrease)
 else:
  stop()
def start(e=None):
 global job, var, curtim, timval, curind, indval, curser, serval
 if var==5 and job==0:
   curtim=timval
   os.popen('/root/c/start')
   decrease()
def stop(e=None):
 global job, timval, curind, curser, serval, indval
 if job!=0:
  root.after_cancel(job)
  job=0
  os.popen('/root/c/stop &')
  sleep(5)
  if (curind==indval and curser==serval):
   power()
   return 0
  nextind()
  tim.configure(text=timval)
def power(e=None):
 global modval, indval, serval, timval, var, job
 if job==0:
  job=0
  var=0
  modval=""
  indval=0
  serval=0
  timval=0
  mod.configure(text="Mode", fg="gray15")
  ind.configure(text="Index", fg="gray15")
  ser.configure(text="Series", fg="gray15")
  tim.configure(text="Sec", fg="gray15")
def n(i):
 global var, modval, indval, serval, timval
 if var==1:
  modval=("Train","Comp")[i==0]
  mod.configure(text=modval)
 if var==3:
  indval=i
  if indval==0: indval=1
  ind.configure(text=indval)
 if var==2:
  serval=serval*10+i
  if serval==0: serval=1
  if serval>=25: serval=25
  ser.configure(text=serval)
 if var==4:
  timval=timval*10+i
  if timval==0: timval=1
  if timval>=300: timval=300
  tim.configure(text=timval)


def ok(e=None):
 global var, modval, indval, serval, timval, curind, curser
 if var<5: font="">
  var=var+1
  if var==1:
   mod.configure(fg="yellow")
  if var==2:
   if modval=="Train" or modval=="Comp": mod.configure(fg="gray50")
   else: mod.configure(fg="gray15")
   ser.configure(fg="yellow")
  if var==3:
   if serval>0 and serval<26: fg="gray50" font="" ser.configure="">
   else: ser.configure(fg="gray15")
   ind.configure(fg="yellow")
  if var==4:
   if indval>0 and indval<10: fg="gray50" font="" ind.configure="">
   else: ind.configure(fg="gray15")
   tim.configure(fg="yellow")
  if var==5:
   if modval=="": modval="Train"
   if indval==0: indval=1
   if serval==0: serval=12
   if timval==0: timval=120
   if modval=="Train": os.popen('touch /root/c/mp3_play')
   else: os.popen('rm -rf /root/c/mp3_play')
   curind=1
   curser=1
   curtime=timval
   updinfo()
def reset(e=None):
 global var, modval, indval, serval, timval
 if var==1: modval=""; mod.configure(text="Mode")
 if var==3: indval=0; ind.configure(text="Index")
 if var==2: serval=0; ser.configure(text="Series")
 if var==4: timval=0; tim.configure(text="Sec")
def prevind(e=None):
 global job, curind, indval, curser
 if job==0:
  if curind>1:
   curind=curind-1
  else:
   if curser>1:
    curser=curser-1
    curind=indval
  updinfo()
def nextind(e=None):
 global job, curind, indval, curser, serval
 if job==0:
  if curind
   curind=curind+1
  else:
   if curser
    curser=curser+1
    curind=1
  updinfo()
def updinfo(e=None):
 global curind, indval, curser, serval, modval, timval
 ind.configure(fg="yellow", text="I:"+str(curind)+"/"+str(indval))
 ser.configure(fg="green", text="S:"+str(curser)+"/"+str(serval))
 mod.configure(fg="gray15", text=modval)
 tim.configure(fg="white", text=timval)
var=10
val=0
modval=""
indval=0
serval=0
timval=0
job=0
k="b"
root=Tk()
w=root.winfo_screenwidth()/2
h=root.winfo_screenheight()/2
if k=="wb":
 root.bind('o', prevind)
 root.bind('p', nextind)
 root.bind('', power)
 root.bind('e', ok)
 root.bind('q', reset)
 root.bind('u', start)
 root.bind('y', stop)
 root.bind('w', lambda e: n(0))
 root.bind('3', lambda e: n(1))
 root.bind('7', lambda e: n(2))
 root.bind('1', lambda e: n(3))
 root.bind('', lambda e: n(4))
 root.bind('4', lambda e: n(5))
 root.bind('5', lambda e: n(6))
 root.bind('-', lambda e: n(7))
 root.bind('=', lambda e: n(8))
 root.bind('9', lambda e: n(9))
 root.bind('t', togglepauseplay)
 #root.bind(']', mplay)
 #root.bind('[', mstop)
 ##root.bind('o', mrewind)
 ##root.bind('p', mforward)
 #root.bind('a', gtournament)
 #root.bind('s', gtraining)
 #root.bind('p', mnext)
 #root.bind('o', mprev)
else:
 #w=640; h=480
 root.bind('o', prevind)
 root.bind('p', nextind)
 root.bind('', power)
 root.bind('', ok)
 root.bind('', reset)
 root.bind('', start)
 root.bind('', stop)
 root.bind('0', lambda e: n(0))
 root.bind('1', lambda e: n(1))
 root.bind('2', lambda e: n(2))
 root.bind('3', lambda e: n(3))
 root.bind('4', lambda e: n(4))
 root.bind('5', lambda e: n(5))
 root.bind('6', lambda e: n(6))
 root.bind('7', lambda e: n(7))
 root.bind('8', lambda e: n(8))
 root.bind('9', lambda e: n(9))
if (1.0*w/h)<1 .5:="" ftim="h/6*5</font">
else: ftim=h/8*7
ytim=(h/2)-(ftim/2)
finfo=h/7
root.wm_title("Counter 4 STRELE.LT")
root.configure(bg='black')
root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w, h, 0, 0))
tim=Label(root, text="Sec", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -ftim, 'bold'))
mod=Label(root, text="Mode", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo))
ind=Label(root, text="Index", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo))
ser=Label(root, text="Series", fg="gray5", bg="black", font=('Times', -finfo))
tim.place(x=0, y=ytim)
mod.place(x=0, y=0)
ser.place(x=w/3, y=0)
ind.place(x=w/3*2, y=0)


root.mainloop()

Na o čia keletas screenshoot`ų. Tik ką pasikrovus vaizdelis būna toks. Jei yra įkištas USB ir ten buvo rasta *.mp3 failų jie pradeda groti randomu.Dabar spaudžiam POWER knopkiuką. Ji skirta taip pat jei norim pakeist nustatymus. Ją paspaudus viskas nuresetinama ir reik nustatyt iš naujo:Taigi pasirenkam režimą varžybos ar treniruotė. 0 - varžybos, betkuris kitas skaičius - treniruotė. Spaudžiam ENTER (tarp 0 ir Vol- mygtukų) kad pereitume prie kito parametro.Taip nustatos serijų skaičių. Min-1 max-25. Indeksų skaičių: min-1, max-9. Ir laiką: min-1 (dabar pagalvojau gal ir nelogiška), max-300. Dar kartą ENTER:ir dabar galime spausti Play kad pradėt laiko skaičiavimą. Beje jei suklydom vesdami skaičius galime arba spausti reset laukeliui (rodyklė į kairę nuo 0), arba tiesiog POWER. Jei atsirado poreikis prsukti kitą indexa į priekį ar atgal yra pora mygtukų UP (po Rec) ir Down (po Stop). Pats Rec mygtukas padaro dainai pauze arba paleidžia toliau. Žinome čia dar prikamšiau visokių apsaugų nuo neteisingų reikšmių ir pan. Manu Right ir Left mygtukus poto panaudosiu pakeisti dainai. Taip pat vol+ ir vol- atitinkamai, kad nereiktų bėgti prie kolonėlių.
   Tai vat toks tad kūrinys. Planuoju dar jį patį panaudot kaip web serverį į kurį perkelsiu kažkada anksčiau rašytą varžybų rezultatų saugojimo programą. Bus galima prieit ir suvedinėt rezultatus per kokį liešiamą telefoną, o rezultatus atvaizduot ekrane prijungtame prie Banano :)
   Beliko sulaukti kabelio, kuris vis dar keliauja iš Kinojos ir surasti kokį nereikalingą 5v maitinimo šaltinį.